Додому
ШКІЛЬНА РАДА
EDUCATIONAL COUNCIL
"...І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь..." – Т. Шевченко

Правильник Шкільної Ради

ПЕДАГОГІЧНІ ДОРАДНИКИ

Загальні основи відвідування школи педагогічним дорадником

Нагляд над навчальною та виховною працею

Нагляд над організаційним станом школи

Закінчення візитації

Повізитаційний звіт

Комісії педагогічних дорадників

Кваліфікації педагогічних дорадників


Умови, в яких працюють школи українознавства, не всюди однакові й не всі школи можуть впроваджувати затверджені Шкільною Радою пляни. Тому потрібно постійного нагляду над працею шкіл та постійної допомоги школам у використанні та здійсненні намічених цілей.

Для цього Шкільна Рада призначає відповідальних педагогів-дорадників на визначений терен. Завданням педагогічних дорадників є не тільки перевіряти згідність праці школи з існуючими навчальними і виховними вимогами; їх завдання є також допомагати учителям і директорові в адміністративній ділянці. Учитель чи директор школи хоч і мають багато досвіду та спостережень на своєму терені, проте не можуть знати всього того, що діється по інших теренах. Коли школу відвідує сторонній досвідчений педагог, він крім особистого знання вносить те, що здобув спостерігаючи та порівнюючи різні школи на значно більшому терені. Педагогічний дорадник приходить у школу з наміром допомогти вчителям відповідно зрозуміти вказівки та розпорядження Шкільної Ради.

Загальні основи відвідування школи педагогічним дорадником

1. Педагогічний дорадник – це працівник з відповідною педагогічною практикою. У відношенні призначених йому шкіл він має надрядний характер і за свою працю звітується перед Шкільною Радою.

2. Педагогічний дорадник є безпосереднім зв’язковим між школою і Шкільною Радою та виконує її рішення та постанови.

3. Педагогічний дорадник одержує рішення засідань Шкільної Ради.

4. Педагогічний дорадник впроваджує в життя постанови Шкільної Ради, перевіряє фінансові зобов’язання школи й адміністрації і виповняє звіт на спеціяльних формулярах Шкільної Ради.

5. Педагогічний дорадник мусить брати участь у педагогічних конференціях, поширювати журнал “Рідна Школа” та допомагати Шкільній Раді.

6. Педагогічний дорадник призначається Шкільною Радою терміном на три роки; при необхідності Президія Шкільної Ради може змінити термін призначення.

7. Педагогічний дорадник має право кожночасно уступити із свого становища, повідомляючи заздалегідь письмово Шкільну Раду.

Нагляд над навчальною та виховною працею

1. Педагогічний дорадник може відвідувати школу при необхідності, але не менше, ніж один раз в триместр.

2. Призначену школу він повинен пізнати всесторонньо. Це пізнання мусить відбуватися в умовах нормального бігу життя школи; його візити не повинні змінювати нормального ходу праці школи. Стан навчання педагогічний дорадник визначає слухаючи відповіді учнів та перевіряючи письмові роботи учнів з шкільної та домашньої лектури.

3. В ділянці навчання, педагогічний дорадник мусить усвідомити собі умови, в яких відбувається навчальна праця та організацію навчання. Він перевіряє стан бібліотеки, допоміжних навчальних засобів і відзначає щорічний поступ у цій ділянці; розглядає розклад матеріялу та разом з директором школи і учителями визначає шляхи для покращення існуючого стану.

4. Стан навчання педагогічний дорадник перевіряє на лекціях. На лекціях педагогічний дорадник є тільки спостерігачем. У випадку незадовільного проведення лекції педагогічний дорадник допомагає вчителеві.

5. Візитацію школи педагогічний дорадник закінчує нарадою з учителями і директором, на якій обговорює позитивні та негативні сторони, вислуховує думки вчителів і дає вказівки на майбутнє. Педагогічний дорадник повинен бути ознайомлений з програмами Шкільної Ради; він мусить добре орієнтуватися в загальних основах педагогіки.

6. Педагогічний дорадник повинен ознайомитися з виховними плянами школи. Найбільше інформації він отримує при безпосередній зустрічі та розмові з учителями й учнями.

Нагляд над організаційним станом школи

1. Педагогічний дорадник перевіряє шкільну канцелярію та педагогіче діловодство.

2. Життя школи й зусилля учителів є відзначені в протоколах учительських нарад. Педагогічний дорадник повинен вимагати, щоб протоколи велися систематично, точно і вичерпно та щоб відзеркалювали дійсний стан речей. Клясні каталоги показують поступ учнів. Важливими є відгуки й розпорядження директора до вчителів і учнів, хроніка школи чи поодиноких кляс, тощо. Педагогічний дорадник може перевіряти стан архіву школи, інвентаря, касових книг і т.ін. Педагогічний дорадник може переглянути бюджет школи, оплати вчителів і інші господарські справи.

3. Педагогічний дорадник визначає відношення директора до батьків, молодечих організацій місцевої громади; бажаною та доцільною є зустріч як з батьками, так і ширшим колом місцевого громадянства, щоб всесторонньо вивчити різні виховні і шкільні проблеми.

4. Різнорідність справ, пов'язаних з перевіркою школи, вимагає від педагогічного дорадника точно і ґрунтовно продуманого пляну кожної візитації. Тому візитацію треба точно розплянувати в часі, щоб цей час був використаний ефективно.

Закінчення візитації

Кожну візитацію треба закінчити пленарною нарадою педагогічного складу, а також нарадою з директором. На нараді педагогічний дорадник представляє позитиви і недоліки школи, дає поради та матеріяли, з метою покращити стан справ. Дирекція і вчителі мають право вимагати від педагогічного дорадника точних вказівок, потрібних порад. При кожній візитації педагогічний дорадник повинен вносити нові напрями та зацікавлення, побуджувати педагогічний збір до творчої праці.

Повізитаційний звіт

1. Педагогічний дорадник готує повізитаційний письмовий звіт та надсилає його до Шкільної Ради.

2. Копії звіту одержують директор школи та голова опікунчої установи.

3. Школа оплачує не більше трьох відвідувань педагогічного дорадника. Решту відвідувань, по одержанні вичерпного письмового звіту від педагогічного дорадника виплачує Шкільна Рада - 50 дол за відвідування меншої школи, а 100 дол. за більшу школу та кошти подорожі (підтвердження витрат обов’язкове).

4. Педагогічний дорадник пересилає Шкільній Раді копії листування зі школою.

Комісії Педагогічних Дорадників

1. Для більш успішної праці та обміну досвідом педагогічні дорадники створюють Комісію Педагогічних Дорадників. Голова Шкільної Ради або один із заступників Голови керує працею Комісії.

2. Комісія повинна провести принаймні одну нараду в шкільному році.

Кваліфікації педагогічних дорадників

1. Кандидат мусить бути безпосередньо пов’язаним з українською шкільною системою та мати довшу практику в навчанні у школах українознавства.

2. Кандидат мусить бути ознайомлений з різними педагогічними напрямками, програмами та методами навчання та постійно вивчати зміни в американському шкільництві, а особливо в українському в Америці.

3. Кандидат мусить брати активну участь у суспільно-громадському житті.

4. Кандидат мусить бути творчим та професійно практичним у підході до всіх шкільних справ і проблем.

5. Кандидат мусить мати задовільний стан здоров’я.