Додому
ШКІЛЬНА РАДА
EDUCATIONAL COUNCIL
"...І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь..." – Т. Шевченко

Правильник Шкільної Ради

КІНЦЕВІ (МАТУРАЛЬНІ) ІСПИТИ

Вступ

Хто може приступити до матуральних іспитів

Хто не може бути допущеним до матуральних іспитів

Приготування до матуральних іспитів

Обов'язки директора школи

Іспитові предмети — теми і питання

Спосіб переведення матуральних іспитів

Оцінки

Звітування

Свідоцтва, дипломи, нагороди

Архів

Обов'язки шкіл

Комісія матуральних іспитів Шкільної Ради


Вступ

Матуральні іспити (МІ) є дуже корисні й необхідні в наших школах українознавства. Саме приготування до МІ краще завершує вивчення і пізнання неоціненних вартостей тисячолітніх надбань українського народу, засвоєння цих вартостей і дальший їх розвиток та доцільне використання для добра і потреб українського народу та української громади. Вони є мірилом контролі знання учнів і втримання навчальної системи наших шкіл на бажаному високому рівні, а одержання матуральних дипломів стає для учнів свого роду метою і нагородою. Шкільна Рада рекомендує всім школам, в яких є матуральніі іспити перейти на 12-річне навчання.

Хто може бути допущеним до матуральних іспитів

1. Кожен учень, що має скінчені 16 років до 31 жовтня і вчився у школі українознавства та успішно закінчив випускну (11-ту чи 12-ту) клясу і який подав письмове прохання про допущення до іспиту та залучив життєпис, список 10-и опрацьованих лектур і останнє свідоцтво з американської та української школи.

2. У випадку екстерністів кандидат мусить здати вступний іспит до випускної кляси перед комісією, яку очолює член Управи Шкільної Ради та вчитися цілий шкільний рік у тій школі, де буде здавати матуральні іспити. В особливих випадках Шкільна Рада може змінити вимоги для допущення екстерністів до матуральних іспитів.

Хто не може бути допущеним до матуральних іспитів

3. Учень, що має незадовільну річну оцінку в іспитовій (випускній) клясі.

4. Учень, що не вніс прохання про допущення до МІ, не подав свого життєпису, списку вимаганих лектур та останнього свідоцтва з американської та української школи.

4а. Учень, що не має скінчених 16 років до 31 жовтня даного року.

Приготування до матуральних іспитів

5. Приготування до МІ починається в клясах вищого ступеня (8 або 9 кл.) — через систематичне навчання, згідно з обов'язуючою програмою Шкільної Ради, — до іспитової кляси включно.

6. На повторення матеріялу до МІ можна посвятити в іспитовій клясі не більше, як три місяці в 11-и клясовій школі, або шість місяців у 12-и клясовій школі.

7. Директор школи або господар кляси повинен подати учням іспитової кляси на початку шкільного року всі інформації про МІ.

8. Учителі поодиноких предметів вже на початку шкільного року повинні письмово поінформувати учнів іспитової (випускної) кляси про програмову вимогу Шкільної Ради та з'ясувати їм, що від них вимагається на МІ.

9. Клясифікація учнів іспитової кляси двох перших триместрів повинна бути добре приготована і дуже точна. Якщо в першому триместрі є "незадовільні" оцінки, то директор школи зобов'язаний негайно письмово повідомити про це батьків учня та провести з ними, в присутності учня і учителя даного предмету, нараду відносно загрози недопущення учня до МІ.

10. Передіспитова конференція повинна відбутися не пізніше як за два тижні перед початком МІ. На цій конференції всі учні іспитової кляси одержують річні оцінки останньої кляси, які вирішують про допущення до МІ. Учні, що не приступають до МІ, на підставі оцінок цієї конференції одержать свідоцтва про закінчення останньої кляси школи українознавства в день закінчення шкільного року, а не ґрадуації.

Обов'язки директора школи

11. Протягом цілого шкільного року директор мусить звертати особливу увагу на навчання учнів іспитової кляси. Всі прояви недоліків мусять бути негайно дискутовані з учнями, їхніми батьками та вчителямим і вчасно полагоджені.

12. Вже на початку шкільного року директор згідно з календарем Шкільної Ради та в порозумінні з учителями та учнями іспитової кляси, встановлює дату, місце і час усного МІ, а найпізніше в листопаді він оформляє іспитову комісію (звичайно з учителів іспитових предметів) та призначає секретаря; узгіднює дату усного МІ з педагогічним дорадником, який стає головою іспитової комісії.

13. В лютому, але не пізніше п'яти тижнів перед початком МІ, директор висилає листа до Управи Шкільної Ради в якому:
— зголошує список учнів до МІ, включно з датою та місцем народження;
— подає склад іспитової комісії;
— подає дати, час і місце усних іспитів;
— залучує прохання учнів про допущення до МІ, списки 10-ти прочитаних лектур та свідоцтва
з американської школи;
— замовляє відповідну кількість свідоцтв і дипломів Шкільної Ради.

Копію цього листа директор висилає до педагогічного дорадника, опікунчої установи та вивішує на інформативній таблиці для відома учнів та їхніх батьків.

14. Директор узгіднює та затверджує білети усних МІ, що їх підготовляють вчителі поодиноких предметів з питань, запропонованих Комісією Шкільної Ради та дає їх до затвердження педагогічному дораднику. Директор відповідає за охоплення програмової вимоги в цих питаннях.

Іспитові предмети — теми і питання

15. МІ складаються з письмових та усних з усіх п'яти предметів — української мови, літератури, історії, культури і географії.

16. Теми і питання письмових кінцевих іспитів Шкільної Радиє побудовані в рамках програмової вимоги (мінімум) для матуральних іспитів, що їх опрацьовує комісія МІ для кожного вищезгаданого предмету.

17. Теми і питання письмових МІ приготовляє іспитова комісія Шкільної Ради і висилає за один тиждень перед початком МІ до директора школи. Відповідна кількість їх (один для кожного учня плюс один для голови іспитової комісії) з кожного предмету запечатані в окремих конвертах. На цих іспитових картках є призначений час і спосіб встановлення оцінок за пунктуванням. Залучені також контурні мапи.

18. Норма письмового іспиту:
Українська мова: 15-ть питань з граматики (фонетика, морфологія, синтакса) — 75 пунктів і написати на одну вибрану із 5-ох вільних тем — 25-ть пунктів, разом — 100 пунктів.
Література, історія, культура, географія: Завдання на одну тему, вибрану з 5 поданих тем — 30 пунктів. Відповіді на 8 коротких питань (2-4 речення на кожне питання) — 40 пунктів. Відповіді на 10 коротких питань, а з географії подати на залучених мапах — 30 пунктів.

19. Питання для усних МІ приготовляє іспитова комісія Шкільної Ради і присилає до школи. На їх основі учитель даного предмету в порозумінні з директором школи підготовляє 20 білетів по три питання в кожному. Переглянувши білети, директор подає їх на затвердження дораднику школи.

20. Форма усного іспиту:
Українська мова, історія, культура, географія: Відповісти на всі три запитання з картки, яку учень собі вибере. Одне додаткове питання може поставити учитель даного предмету або голова іспитової комісії — 100 пунктів.
Література: Відповісти на всі три питання витягненої картки — 60 пунктів. Виголосити напам'ять приготований вірш (уривок з поеми), сказати все важливе про автора та пояснити головну думку — 20 пунктів. З поданого списку прочитаних лектур подати головну думку твору, описати головні особи та сказати все важливе про автора. Твір вибирає із списку голова іспитової комісії — 20 пунктів.

Спосіб переведення кінцевих іспитів

21. Перед початком письмових МІ голова, директор і вчителі — члени іспитової комісії, відбувають коротку конференцію, щоб уточнити деталі та перевірити всі потрібні формальності.

22. Головою іспитової комісії (усного та письмового іспиту) є педагогічний дорадник, або його заступник, призначений Шкільною Радою, а у випадку їх неприсутности на письмових іспитах — директор школи.

23. Учні повинні прийти на МІ відповідно одягнені, згідно з вказівками господаря кляси. Іспитова заля чи кляса належно приготована до вимог іспиту. Все повинно відбуватися в поважному і привітному тоні.

24. Письмові іспити.
В точно наміченому часі іспитова комісія входить до іспитової кімнати, де є зібрані готові до іспиту учні. Після поздоровлення директор просить всіх до спільної молитви та представляє голову іспитової комісії, який коротко пояснює значення і форму МІ та відкриває запечатану конверту з темами і питаннями письмового іспиту, присланих Шкільною Радою, роздає їх кожному учневі, а одну копію передає членам іспитової комісії.

25. Приміщення і розсадження учнів під час письмового іспиту повинно бути так запляновано, щоб:
— учні мали потрібний спокій;
— не було між учнями спілкування;
— не давало змоги учням користуватися різними допоміжними матеріялами.

26. Учні не можуть приносити з собою на іспит до кляси жодних записок, зошитів, книжок та електронних речей (телефон тощо). Кожний аркуш паперу, вживаний учнями під час іспиту, мусить мати печатку школи.

27. Час тривання іспиту буде поданий для кожного предмету Шкільною Радою. Перерву заряджує голова іспитової комісії тільки між поодинокими предметами. Під час іспиту в кімнаті мусять бути присутні не менше, ніж два члени іспитової комісії.

По закінченні матуральних іспитів, письмові матеріали іспиту й чернетки учні передають іспитовій комісії. Письмові іспити перевіряє і виправляє вчитель даного предмету. Він ставить оцінки на підставі, затвердженої Шкільною Радою, методи пунктування. Кожний член іспитової комісії переглядає всі завдання і дає свої зауваги. У випадку розбіжностей відносно оцінки вирішальне слово має голова іспитової комісії, який має обов'язок переглянути всі письмові праці.

28. Усні іспити є також обов'язкові з усіх п'ятьох предметів. Іспитова комісія, після перегляду й оцінки письмових праць, проводить коротку конференцію перед усним іспитом під проводом Педагогічного дорадника, як голови, на якій:
— узгіднює оцінки письмових іспитів;
— у випадку "незадовільної" оцінки з письмового іспиту, іспитова комісія відбуває нараду про недопущення учня до усного іспиту. У випадку розбіжностей, вирішують Педагогічний дорадник та директор школи.

29. Якщо є більша кількість учнів, опікун кляси, в порозумінні з директором ще при плянуванні КІ, може поділити їх на групи. Це повинно бути задокументоване згідно з пунктом 13.

30. В точно наміченому часі іспитова комісія входить до іспитової кімнати, в якій є зібрані готові до іспиту учні. Після поздоровлення, молитви та представлення предсідник іспитової комісії коротко пояснює спосіб і форму усного іспиту та подає всі потрібні вказівки згідно з пунктом 24.

31. Учні підходять в узгідненому порядку і вибирають іспитові картки з питаннями, що їх підготував вчитель предмету. Іспитових карток повинно бути 20 . Іспит відбувається за системою — один відповідає, два наступні готуються. Час на відповіді не більше ніж 10 хвилин, на приготування — не більше ніж 15 хвилин. Вибрану картку не дозволяється міняти. Вживані картки з питаннями повертаються вчителеві і ними більше не користуються. Після усних відповідей учень може вийти з кімнати і чекати на свою чергу з наступного предмету. Приготування відбувається тільки в іспитовій клясі, без жодних допоміжних матеріялів, але учні можуть робити собі нотатки на чистих аркушах з печаткою школи.

32. Голова іспитової комісії відбуває конференцію з директором і членами іспитової комісії після іспитів, щоб узгіднити і встановити оцінки з усіх предметів та загального успіху для свідоцтва МІ. Після того він повідомляє учнів (в присутності батьків, якщо вони там є) про загальний вислід МІ кожного учня, не подаючи оцінок з окремих предметів.

Оцінки

33. Оцінки з письмових іспитів даються на підставі поданого пунктування, вживаючи прийняте відношення:

відмінно — 95-100

дуже добре — 85-94

добре — 75-84

задовільно — 65-74

незадовільно — 64 і менше.

34. Оцінка з кожного предмету на кінцевому свідоцтві повинна бути базована на висліді письмового, усного іспитів та кінцевої оцінки з останньої кляси. Всі оцінки вимагають точного узгіднення у відносному порівнянні відповідей учнів з поодиноких предметів. Вони повинні бути справедливі. Тому при усних іспитах всі члени іспитової комісії повинні точно вести оцінки відповідей на кожне питання. Звичайно вчитель предмету пропонує оцінку, а голова комісії дає змогу директорові й другим членам комісії висловити свої завваги і приймає своє рішення.

Звітування

35. Звіти з письмових іспитів готує вчитель даного предмету на окремій формі приготованій Управо. Шкільної Ради. Копія залишається в архівах школи, а ориґінал висилається Управі Шкільної Ради.

36. Згідно з рішеннями іспитової комісії її секретар готує загальний звіт МІ на формі приготованій Управою Шкільної Ради. Копію цього звіту висилається до Управи Шкільної Ради разом зі свідоцтвами та дипломами до підпису.

Свідоцтва, дипломи, нагороди

37. Свідоцтва Шкільної Ради повинні бути виписані старанно, з усіма підписами та печаткою Шкільної Ради. Вони повинні бути святочно вручені матурантам, при змозі представником Управи Шкільної Ради, в присутності батьків, учителів, учнів та громадянства згідно з прийнятим місцевим звичаєм.

38. Дипломи повинні бути також старанно виписані й, разом зі свідоцтвами, святочно вручені під час ґрадуаційної імпрези.

39. Копії свідоцтв і дипломів, табло і фотографії залишаються в архіві школи, а копії, табло
і фотографії висилаються Управі Шкільної Ради.

40. Управа Шкільна Рада доручає всім школам постаратися про побільшене табло абітурієнтів, зі знімкою Педгогічного дорадника, яке повинно висіти поруч інших на почесному місці шкільного приміщення.

41. Імена та призвіща учнів українською і англійською мовами на свідоцтвах і дипломах повинні бути повні і правильні. Вони повинні бути узгіднені з учнями та батьками.

Архів

42. Всі документи пов'язані з МІ повинні зберігатися в окремих папках за шкільними роками при школі; туди належать такі матеріяли:
— копії прохань учнів до Управи Шкільної Ради, їх життєписів і списків лектур та свідоцтва
з американської школи;
— копії оцінок учнів іспитової кляси за останні два роки або каталоги;
— усі питання письмових та усних МІ;
— поправлені іспити;
— усі протоколи письмових іспитів та копії загального звіту МІ;
— копії свідоцтв кінцевого іспиту та дипломів;
— копії всього листування школи з Управою Шкільної Радою в справах МІ.

Обов'язки шкіл

43. Школа пересилає до Управи Шкільної Ради іспитовий податок в сумі 20.00 долярів за кожного учня. Це покриває кошт свідоцтв, дипломів, письмових іспитів, форм звітів, поштової оплати.

44. Кошти подорожі голови іспитової комісії, пов'язаних з МІ покриває школа, згідно з домовленням.

45. Кожна школа повинна видавати річні свідоцтва Шкільної Ради за кожний рік, включно з випускним.

Комісія матуральних іспитів Шкільної Ради

46. Управа Шкільної Ради покликає комісію МІ, що складається з голови, заступника і секретаря.

47. Голова комісії МІ оформлює кожного року нові теми та питання МІ та зміни до програмової вимоги в міру потреби і пересилає їх до голови Управи Шкільної Ради на затвердження.

48. Управа Шкільної Ради встановлює у вересні дві дати письмових МІ для усіх шкіл українознавства, яких школи зобов'язані дотримуватися.

49. Голова комісії МІ на доручення Управи Шкільної Ради є відповідальний за висилку питань і тем МІ та інших вище згаданих форм до директорів шкіл.

50. Комісія МІ відповідає за свою працю перед Управою Шкільної Ради і звітує їй.