Додому
УКРАЇНСЬКА ШКІЛЬНА
РАДА
UKRAINIAN EDUCATIONAL
COUNCIL
"...І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь..." – Т. Шевченко

УЧИТЕЛІ

Загальна частина

Адміністративна ділянка праці учителів

Педагогічна ділянка праці учителів

Конференції вчителів

Снігові дні

Іспити. Оцінки

Господар кляси


Загальна частина

1. Учителем Рідної Школи може бути особа, що має відповідну освіту, вірить у Бога, належить до української церкви, організованого українського життя.

2. Всі вчителі дбають про добре ім'я Рідної Школи.

3. Всі вчителі зобов'язані дотримуватися професійної етики, дружних взаємин і відносин між собою, батьками та учнями.

4. Непорозуміння між вчителями полагоджує директор школи і, якщо потрібно, то педагогічний дорадник. Директор не може зівільняти постійного учителя без попередження та без розмови з ним.

5. Непорозуміння між учителем і дирекцією полагоджує педагогічний дорадник та інформує Шкільну Раду.

6. Всі вчителі зобов'язані бути присутніми на нарадах вчителів, на конференції з директором, інспектором, з батьками, на шкільних сходинах.

7. Кожний вчитель зобов'язаний бути приготований до навчання, кожну лекцію вписує того ж дня в денник. Вчитель повинен бути присутній за 10 хвилин перед початком першої лекції, відповідно одягнений, мати приготовані наочні приладдя — мапи, таблиці і т. п.

8. Кожний вчитель зобов'язаний вести в найкращому порядку документацію кляси: денник, каталог, учнівські свідоцтва успішності за кожний триместр, облік успішності учнів та їх присутності в клясі, тощо.

9. Всі вчителі зобов'язані дбати про українське національне виховання учнів, за взаємність у відносинах між учнями, за приязнь та співпрацю між учнями всіх молодечих організацій до яких вони можуть належати, за моральне й етичне виховання, за академічний (освітній) розвиток учнів.

10. Всі вчителі зобов'язані послуговуватися тільки українською мовою за час перебування їх в приміщенні школи (за винятком англомовних клясів).

11. Вчителі повинні виконувати свої професійні обов'язки, звільшувати свій освітній досвід за допомогою додаткових курсів при місцевих вищих школах, читання фахових журналів, брати участь у вчительських семінарах, конференціях чи доповідях на освітянські теми.

12. Постійні учителі: Вчителі, які вчили щонайменше два роки в школах українознавства в системі Шкільної Ради при УККА.

Адміністративна ділянка праці учителів>

1. За поведінку в клясі відповідає учитель.

2. Учитель дбає за чистоту та порядок в клясі.

3. Учитель повинен приходити до кляси своєчасно.

4. Учитель не може залишити учнів у клясі без опіки.

5. Учитель утримує точний список спізнених та неприсутніх учнів.

6. При зміні вчителя, він зобов'язує управу кляси перебрати відповідальність за порядок і дисципліну аж до приходу наступного вчителя.

7. До туалету учні виходять лише по-одному.

8. Учитель повинен подати учням число шкільного та свого телефону, свою поштову та електронну адресу.

9. Учитель кляси зобов'язаний на протязі перших трьох тижнів виповнити клясовий денник (ім'я, адреса, і телефон учня, подати також латинкою).

10. Тема лекції повинна бути вписана в денник кожним учителем, а розклад матеріялу кожного предмету з початком навчального року. Кожний денник мусить бути завжди доступний директорові чи педагогічному дорадникові.

11. Учитель має подбати про крейду та інші приладдя, необхідні для навчання.

12. Учитель першої години повинен провести реєстрацію учнів.

13. Учитель готує та роздає свідоцтва учням.

14. Учитель слідкує за розміщенням учнів в клясі. Учні можуть змінити свої місця лише з дозволу вчителя.

15. Під час концерту та інших імпрез, учитель повинен бути зі своєю клясою і слідкувати за порядком.

16. При необхідності, учитель допомагає під час перерви, коли учні їдять та слідкує за їх поведінкою на коридорі.

Педагогічна ділянка праці учителів

1. В кожній клясі перед початком навчання (першої лекції) та по закінченні навчання (останньої лекції) проводиться молитва. Ранню молитву проводять господарі кляс, а на закінченні ті вчителі, які мають останню годину навчання.

2. Учителі зобов'язані приходити до школи перед початком навчання, вступити до шкільної канцелярії, познайомитися з новими розпорядженнями, забрати необхідні посібники.

3. До учнів, що постійно запізнюються, учитель застосовує такі заходи: а) зауваження; б) догана; в) пониження оцінки з поведінки; г) повідомляє директора та батьків.

4. Учитель відбирає від учнів речі, які не є пов'язані з навчанням і передає їх директорові.

5. У разі захворювання учня в школі, або якогось випадку, вчитель негайно повідомляє директора та батьків.

6. За порушення дисципліни учнем, учитель застосовує такі заходи а) зауваження; б) догана; в) пониження оцінки з поведінки; г) повідомляє директора та батьків; ґ) в крайніх випадках учитель дає пропозицію директорові усунути учня зі школи.

7. Фізичне покарання абсолютно заборонене.

8. Учителеві недозволено вживати слова, які можуть образити гідність учня.

9. Учитель зобов'язаний перевіряти всі домашні завдання, віддавати їх учням, клясифікувати учнів в кінці кожного симестру, давати іспити.

10. Всі виправлені іспити мають бути повернуті учням і підписані батьками. Вчитель повинен повідомити батьків, господаря кляси та директора школи про незадовільні оцінки.

11. У перших тижнях навчання навчання опікун кляси повинен прочитати та пояснити учням Правильник для учнів, а також провести вибір клясової управи з кандидатів, поданих учнями.

12. По змозі в школі повинна бути Студентська Рада, куди входять представники від 7 та вище кляс. Кандидат до управи повинен мати добрі оцінки. Студентська Рада складається із старости, двох заступників (дівчина і хлопець). Кляса зобов'язана слухати вибрану Студентську раду. Завданням Студентської Ради є: звертати увагу на поведінку, дисципліну, проводити збірки, плянувати і готувати дискусії на актуальні теми, співпрацювати з директором.

13. Присутність на нарадах учителів є обов'язковою.

14. Усі ухвали та постанови наради учителів не повинні суперечити постановам Шкільної Ради та приймаються загальною більшістю учителів. 

15. Постанови та ухвали наради учителів зобов'зують усіх учителів, включно з відсутніми на нарадах.

16. Усі наради учителів протоколюються і протоколи зберігаються в книзі протоколів нарад.

17. Проводиться щонайменше 4 наради учителів у шкільному році: одна в кожному триместрі та одна перед початком навчального року.

18. Вчитель повинен проводити цікаві лекції, застосовувати ефективні методи навчання.

19. Учитель повинен спостерігати за слабкими учнями та подавати їм необхідну допомогу.

Конференції вчителі

1. Конференції вчителів є інституцією, через яку кожен вчитель здійснює свою участь у керуванні школою.

2. Конференцію вчителів скликає і проводить директор школи.

3. Присутність на конференції вчителів є обов'язковою.

4. Усі ухвали та постанови конференції учителів приймаються загальною більшістю присутніх вчителів.

5. Постанови та ухвали конференції вчителів зобов'язують усіх вчителі, також відсутніх на конференції.

6. Усі конференції вчителів протоколюються, а протоколи зберігаються в книзі протоколів конференції учителів.

Снігові дні

Коли б зайшла проблема закрити школу через погоду, чи то з інших причин, дирекція школи повідомляє вчителів звечора, або найпізніше одну годину перед початком навчання та подає дальші вказівки.

Іспити. Оцінки

1. Малі письмові іспити повинні проводитися часто; добре опрацьовані іспити дають учителеві добре свідоцтво про учня. Один іспит на триместр не вистарчає для оцінки.

2. Перші та другі піврічні іспити, починаючи від 5-ої кляси, повинні бути виконані за встановленою формою.

3. Дві копії форм іспитів залишаються в шкільному архіві.

4. При перевірці іспитових відповідей, учитель на правій стороні повинен вписати процентову оцінку з кожного питання. Нагорі іспитової форми подається загальна процентова оцінка з іспиту.

5. Ноти-оцінки базуються на наступному розподілі: 100-95% — відмінно, 94-85% — дуже добре, 84-75% — добре, 74-65% — задовільно, 64% і нижче — незадовільно. Увага: оцінки кінцевих іспитів мають інший розподіл.

6. Всі виправлені іспитові завдання повинні бути повернуті студентам і підписані батьками.

7. Не чекаючи кінця триместру, кожний вчитель має професійний обов'язок повідомити батьків, господаря кляси та директора школи, коли оцінка учня вказує на незадовільну успішність.

8. Вчитель повинен старатися, щоб кожен учень перейшов його предмет.

Господар кляси

1. повинен бути в школі 10 хвилин перед дзвінком.

2. Повинен провести ранкову молитву з учнями.

3. Провести ранкову реєстрацію учнів та повідомити директора школи кого бракує, а хто спізнився.

4. Подбати про крейду та інші приладдя потрібні для навчання.

5. Роздає свідоцтва учням.

6. Виповнює всі шкільні папери та повідомлення.

7. Довідується від вчителів про проґрес навчання в клясах, проводить конференцію з учнями, які потребують допомоги та нагляду.

8. Дбає про розміщення учнів в клясі. Учні можуть змінити свої місця тільки коли зайде на це потреба або на вимогу вчителя.

9. Під час концерту та інших імпрез бути зі своєю клясою і дбати про спокій та порядок.

10. Дбати про відповідний та пристійний одяг учнів та загальну дисципліну.

11. При необхідності, допомагати під час перерви, коли учні їдять сніданок, та подбати, щоб не бігали в коридорі.

12. Учителі не можуть брати свою клясу на прогулянку чи навчання надворі без дозволу дирекції школи.

13. Ніякий учень не може бути видалений з кляси на коридор без дозволу дирекції школи.